Przedsiębiorstwo dystrybucji farmaceutycznej
Pharmaceutical distribution company
Pharmaceutical distribution company - po niemiecku...
Hurtownia odżywek dla sportowców
Wholesale of nutrients for athletes
Hurtownia odzywek dla sportowcow po niemiecku...

dystrybutor farmacja hurtownia

PAFOSCAN-FARM - przedsiębiorstwo dystrybucji farmaceutycznej, które działa od ponad sześciu lat na rynku przedhurtowym w branży farmaceutycznej. Firma nasza zaopatruje hurtownie farmaceutyczne i zielarskie na terenie całej Polski, począwszy od małych lokalnych hurtowni a skończywszy na firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wraz ze wszystkimi ich oddziałami na terenie kraju. Co roku sukcesywnie zwiększamy przychody między innymi dzięki rozszerzaniu listy asortymentowej oraz wzrostowi sprzedaży poszczególnych produktów, jak również dzięki pozyskiwaniu nowych producentów do współpracy.

Hurtownia odżywek dla sportowców

P.H.U. Pafoscan - hurtownia odżywek dla sportowców i artykułów sportowych. Firma nasza zajmuje się dystrybucją odżywek i suplementów (dozwolonych środków wspomagania wysiłku), napojów energetycznych, izotonicznych etc., oraz ubrań i wybranych art. sportowych. Oprócz hurtowej sprzedaży, która jest podstawową działalnością, firma nasza prowadzi również sprzedaż detaliczną oraz wysyłkową na terenie całego kraju. PAFOSCAN -SPORT sukcesywnie zwiększa swoje przychody (t.j. obroty) poprzez powiększanie asortymentu i pozyskiwanie wciąż nowych odbiorców. Otworzenie przed sześciu laty drugiej firmy (patrz. PAFOSCAN-FARM S.JAWNA) działającej na rynku przedhurtowym w branży farmaceutycznej przyczyniło się również do umocnienia pozycji pierwszej firmy tj. hurtowni sportowej. Równoległe prowadzenie obu firm, stała wymiana doświadczeń na różnych płaszczyznach, zoowocowało opracowaniem m.in. najlepszych zasad logistyki, marketingu, organizacji pracy wewnątrz tych firm, oraz najskuteczniejszych zasad sprzedaży i promocji odpowiednich dla danej branży ( farmaceutycznej bądź sportowej) i dla danego asortymentu.

Pharmaceutical distribution company

PAFOSCAN-FARM is the pharmaceutical distribution company that has been working on a before-wholesale service in pharmaceutical market. Our company supplies pharmaceutical and herbal wholesalers, small, local wholesales as well as companies quoted on the Stock Exchange together with all their branches on the area of whole Poland. Every year we successively increase our incomes, among other things in result of widening a list of our assortment and sale increase of individual products as well as in result of gaining new producers for co-operation.

Wholesale of nutrients for athletes

P.H.U. PAFOSCAN - WHOLESALE OF NUTRIENTS FOR ATHLETES AND SPORT ARTICLES came into being in 1994 and this year celebrates its tenth anniversary of activity. Our firm distributes nutrients and supplements (permissible means supporting an effort), energetic, isotonic drinks etc., as well as the clothes and chosen sport articles. Apart from wholesale sale, which is a base of our activity, our firm also runs retail and mail order sale on area of whole country. PAFOSCAN -SPORT successively increases its incomes (i.e. sales) by increasing an assortment and gaining new customers. Opening the second firm six years ago (see PAFOSCAN-FARM), which works on a before-wholesale market in pharmaceutical segment, also contributed to strengthening of position of the first firm i.e. sport wholesale. Running both companies simultaneously, constant exchange of experience on various areas, caused working out among other things the best principles of logistic, marketing, organization of work inside these companies and the most effective principles of sale and promotion suitable for each market (pharmaceutical or sport) and for each assortment.